Rekrutacja uzupełniająca do gimnazjum

 na rok szkolny 2014/2015

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 do 22 sierpnia 2014 r.

 trwa rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych Publicznego Gimnazjum nr 6

im. Powstańców Śląskich w Opolu na rok szkolny 2014/2015.

 

Przypominamy naszą ofertę edukacyjną na nadchodzący rok szkolny : 

 

mat.jpg

Klasa I a

W klasie realizowana będzie innowacja pedagogiczna opracowana na podstawie projektu Comenius Regio „Matematyka nowego wymiaru”.

Oferta skierowana jest do tych uczniów, którzy już na etapie kształcenia w gimnazjum chcą szczególnie rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w zakresie  matematyki  i fizyki.

Urozmaiceniem będą zajęcia prowadzone  w Centrum Nauk Przyrodniczych. 

 mikr.jpg

Klasa I b

Obowiązkowe treści podstawy programowej są poszerzane o doświadczenia  i eksperymenty prowadzone w ramach zajęć Centrum Nauk Przyrodniczych.

Dla uczniów przygotowaliśmy także ciekawą innowację przyrodniczą z zakresu biologii i chemii .

 Uczniowie będą mogli prowadzić doświadczenia pod okiem nauczycieli, a także   w ramach działających     w naszej szkole Klubów Młodych Odkrywców, za których działalność otrzymaliśmy w roku 2011 tytuł „Szkoły Od-krywców Talentów”. 

hisz.jpg

 

Klasa I c

Wybór tej klasy polecamy uczniom, którzy chcą rozwijać swoje pasje artystyczne: teatralne, muzyczne, plastyczne oraz taneczne. Szeroka gama zajęć pozalekcyjnych, którą oferuje nasza szkoła, daje spory wachlarz możliwości realizowania swoich zainteresowań.

Proponowany język hiszpański jako drugi (obok języka angielskiego) będzie mógł  być kontynuowany w Liceum Nr I (wraz z którym tworzymy Zespół Szkół). 

 

Co oferujemy ponadto ?

 

Uczymy skutecznie i ciekawie

Zapewniamy zajęcia pozalekcyjne : zarówno rozwijające zainteresowania (koła zainteresowań) , jak i pomagające pokonać trudności (zajęcia wyrównawcze);

Nasi uczniowie biorą udział w zajęciach Centrum Nauk Przyrodniczych w szkolnych laboratoriach oraz na Uniwersytecie Opolskim;  http://www.cnp.opole.pl/ 

Pracownie w Centrum są wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i audiowizualny;

Wprowadzamy język hiszpański jako drugi język obowiązkowy, który może być kontynuowany w naszym liceum;

W szkole zatrudnionych jest dwóch pedagogów i psycholog;

Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę i dysponującą nowym sprzętem pracownię multimedialną;

Stwarzamy możliwości działania w ramach wolontariatu oraz koła Caritas;

Uczniowie gimnazjum mogą uczestniczyć w polsko – francuskiej wymianie młodzieży.

 

sot.jpg

cnp.jpg

 spz.jpg

 


KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY

w Publicznym Gimnazjum nr 6. im. Powstańców Śląskich w Opolu w roku szkolnym 2014 /2015

 

Na podstawie :
1. Art. 42.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. , Nr 256, poz.2572, z późn. zm.);
2. § 18 a (załącznik nr 3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);
3. Zarządzenia Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r.
4. Zarządzenie Nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014 r.
§ 1
1. Do szkoły mogą zostać przyjęci uczniowie spoza obwodu po spełnieniu następujących kryteriów:
1.1 .posiadanie z zachowania oceny co najmniej poprawnej;
1.2 . o kolejności przyjęć decyduje liczba punktów za uzyskane w szkole podstawowej oceny z nauczanych przedmiotów, z zachowania, liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie zewnętrznym oraz punkty za udział w konkursach;
1.3 .punktowana jest średnia ocen końcoworocznych mnożona przez 10. (max. 60 pkt);
1.4 .liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie po szkole podstawowej odpowiada liczbie przyznawanych punktów (max. 40 punktów);
1.5 .ocenie z zachowania przypisana jest liczba punktów: wzorowe – 6 pkt., bardzo dobre – 5 pkt., dobre – 4 pkt., poprawne -3. Punktowana jest końcoworoczna ocena z zachowania mnożona przez 2. (max 12 pkt.);
1.6 .dodatkowe punkty przyznawane są za udokumentowane osiągnięcia, przez które rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, trzy pierwsze miejsca w ogólnopolskich, wojewódzkich lub miejskich konkursach tematycznych, artystycznych lub zawodach sportowych. Zasada przyznawania punktów jest następująca:
a) osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim (jedno najważniejsze)- (max 10pkt.) ;
b) osiągnięcia na szczeblu miejskim (jedno najważniejsze) – 6 pkt. (I miejsce), 4 punkty (II miejsce), 2 pkt. (III miejsce);
1.7. Do klas, w których realizowane są programy własne lub innowacje pedagogiczne, przyjmowani są w pierwszej kolejności kandydaci, którzy na świadectwie końcoworocznym klasy szóstej mieli wysokie oceny z przedmiotów, które obejmować będzie realizowany program własny lub innowacja pedagogiczna albo też są z tych przedmiotów laureatami konkursów na szczeblu szkolnym albo o zasięgu miejskim, wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Ocenie z wybranych zajęć edukacyjnych przypisywana jest właściwa liczba punktów (celujący – 6 pkt., bardzo dobry -5 pkt., dobry – 4 pkt. ) Liczba przyznanych punktów równa jest sumie punktów z dwóch wybranych przez szkołę przedmiotów (max 12 pkt).
1.8.Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 140.
1.9.W pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum są przyjmowani laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskując liczbę punktów 140.
1.10.Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 40. Jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor może obniżyć minimalną liczbę punktów możliwych do uzyskania.
§ 2
2. W przypadku jednakowej liczby punktów do klasy z programem własnym / innowacją, pierwszeństwo przyjęcia ma uczeń zamieszkały w obwodzie szkoły.
2.1 .W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, kierując się dobrem dziecka, może odstąpić od podanych kryteriów.
§ 3
3. Osoby spoza obwodu ubiegające się o przyjęcie dziecka do gimnazjum powinny złożyć w sekretariacie szkoły w terminie określonym przez kuratora oświaty następujące dokumenty:
a) wniosek o przyjęcie do gimnazjum, wypełniony wg wzoru znajdującego się w sekretariacie gimnazjum;
b) do wniosku dołącza się: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich/wojewódzkich olimpiad przedmiotowych,
c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli takie zostało wydane);
d) 2 zdjęcia (złożone w foliowej obwolucie tzw. koszulce).
4. Składanie wniosków do Publicznego Gimnazjum nr 6 im . Powstańców Śląskich w Opolu odbywa się w terminie określonym zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty na podstawie dowodu osobistego rodzica (prawnego opiekuna) lub dokumentów stwierdzających adres zamieszkania ucznia.

 

Poniżej znajdują się wszystkie potrzebne podczas rekrutacji dokumenty w dwóch wersjach, tzn. word oraz pdf.

Oferta Publicznego Gimnazjum nr 6 :

wersja word

wersja PDF

ZGŁOSZENIE UCZNIA 2014-2015 do PG6 :

wersja word 

wersja PDF

WNIOSEK o przyjęcie ucznia SPOZA obwodu 2014-2015 do PG6 :

wersja word

wersja PDF

Kryteria przyjęć uczniów spoza obwodu szkoły PG 6 :

wersja word

wersja PDF

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Opolu